GREEN LIFE KOSTARIKA

Česko-kostarická lesní rezervace zaměřená na ochranu horského mlžného lesa a její biologické rozmanitosti. Nachází se na hranici s národním parkem Tapanti a její rozloha je 155,9 ha v nadmořské výšce 1200 - 1600 m n. m.

Zjistěte více

GREEN LIFE KOSTARIKA

Rezervace Green Life má rozlohu 155,9 ha a v budoucnu je možné ji rozšířit. Sousedí se soukromou rezervací El Copal (190 ha), což umožňuje vybudovat funkční ochrannou zónu v oblasti Pejibaye - Tausito na hranici s národním parkem Tapanti (583,2 km2), který je součástí nejvýznamnějšího propojeného chráněného území a biokoridoru v Kostarice.

Jedná se o národní park Quetsal (76,5 km2), národní park Chirripo (508 km2) a mezinárodní park La Amistad (4000 km2), který dále pokračuje do Panamy.

CÍL

Hlavním cílem této mise je rozšíření rezervace, případně spolupráce s dalšími subjekty na rozšíření ochranného pásma a zalesnění již odlesněných ploch.

Podpořte nás

Podpořte nás

Projekt Green Life v Kostarice můžete podpořit jednorázově, či zadáním si trvalého příkazu. Děkujeme za příspěvky, pomohou nám vše rozvíjet dál.

Darovat

NAŠE AKTIVITY

Připojte se ke kostarické iniciativě Green Life, která podporuje biodiverzitu, ekologické povědomí a udržitelné postupy v kostarické divočině.

Zjistěte více

CÍL PROJEKTU

Současná globální klimatická situace vyžaduje skutečnou ochranu deštných pralesů na celosvětové úrovni. Mezi roky 2009-2021 jsem ve spolupráci s dětmi a širokou veřejností zachránili 175,5 ha primárního a sekundárního lesa na Sumatře a v současné době pokračujeme ve své zelené misi také v Kostarice. 

Zde jsme vykoupili a zachovali 155,9 ha horského mlžného deštného pralesa, který se nachází na hranicích NP Tapanti a vytváří zde nárazovou ochrannou zónu. Přečtěte si více


ČINNOST PROJEKTU
GREEN LIFE KOSTARIKA

ČINNOSTI PROJEKTU
GREEN LIFE KOSTARIKA

OCHRANA LESA PŘED
NEZÁKONNOU TĚŽBOU DŘEVA

Hlavní činností našeho projektu je výkup primárních a sekundárních lesů za účelem jejich ochrany a zachování.

Tyto lesy mají zásadní význam pro zachování biologické rozmanitosti a ekologické rovnováhy.Naším cílem je zajistit, aby tyto lesy zůstaly navždy v přirozeném stavu, a zabránit tak jejich odlesňování, negativním využívání, či hrozbě pytláckých aktivit.

Rezervace je ve správě a vlastnictví naší kostarické pobočky Bosque para los Niños. 

OCHRANA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH
ZVÍŘAT PŘED PYTLÁCTVÍM

Náš projekt se zaměřuje na ochranu volně žijících zvířat před pytláctvím prostřednictvím komplexní hlídkové a monitorovací činnosti.

Provádíme pravidelné hlídky v kritických biotopech a využíváme pokročilé technologie, jako jsou kamerové pasti, drony a sledování pomocí GPS, k monitorování volně žijících zvířat a odhalování nezákonných činností.

Analýza dat pomáhá identifikovat ohniska pytláctví, což umožňuje cílené zásahy. Zapojujeme místní komunity do úsilí o ochranu přírody, spolupracujeme s úřady na koordinovaných opatřeních a vedeme osvětové kampaně s cílem snížit poptávku po nelegálních produktech z volně žijících zvířat.

OCHRANA FLÓRY PŘED
NEZÁKONNÝM SBĚREM

Rezervace Green Life a její okolí jsou výjimečné botanické lokality, které jsou ohroženy nelegálním sběrem orchidejí pro komerční účely.

Abychom proti tomu bojovali, provádíme pravidelné hlídky, používáme monitorovací technologie, jako jsou kamerové pasti a drony, a spolupracujeme s místními komunitami na zvyšování povědomí.

Spolupracujeme s úřady na koordinovaném vymáhání práva a poskytujeme součinnost a informace při dohnání pachatelů k odpovědnosti.

Naše komplexní úsilí je zaměřeno na ochranu a zachování jedinečných orchidejí a biologické rozmanitosti rezervace.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Rezervace Green Life a její vzdělávací centrum jsou otevřeny školám, dětem a mládeži s cílem vést je nejen k poznávání přírody, ale také k hlubokému porozumění a odhodlání ji chránit.

Centrum nabízí ucelený program, který zahrnuje interaktivní vzdělávací pobyty v přírodě, kde si účastníci mohou vyzkoušet přírodní prostředí na vlastní kůži.

Kromě toho program podporuje spolupráci s mladými lidmi prostřednictvím programu Ranger Junior, který zapojuje mládež do praktických ochranářských činností a vštěpuje jim pocit odpovědnosti za ochranu přírody.

Cílem této iniciativy je inspirovat příští generaci ochránců životního prostředí, kteří budou pokračovat v poslání chránit biologickou rozmanitost naší planety.

SPOLUPRÁCE S UNIVERZITAMI PŘI VÝZKUMU A MONITOROVÁNÍ FAUNY
A FLÓRY.

Rezervace Green Life poskytuje studentům z národních i mezinárodních univerzit ideální prostředí pro výzkum rostlin a živočichů s důrazem na ochranu přírody.

Rezervace je vybavena terénní stanicí, kde mohou studenti pobývat a ponořit se do svých výzkumných projektů. Tím, že rezervace umožňuje toto ubytování a nabízí potřebné zdroje, zajišťuje studentům podporu, kterou potřebují k efektivnímu provádění svých studií.

Výzkumné a monitorovací činnosti budou prováděny za předem dohodnutých podmínek, aby se zajistil jejich soulad s cíli ochrany rezervace. Toto uspořádání nejen podporuje akademický výzkum, ale také přispívá k cenným poznatkům o ochraně biologické rozmanitosti a podporuje společný přístup k péči o životní prostředí.

SPOLUPRÁCE SE SINAC (STÁTNÍ ÚŘAD OCHRANY PŘÍRODY) NA OCHRANĚ NÁRODNÍHO PARKU TAPANTI

Kostarická pobočka Bosque para los Niños usiluje o navázání silné a efektivní spolupráce se strážci a Národním systémem chráněných území (SINAC) v Kostarice.

Cílem spolupráce je posílit a podpořit probíhající monitorovací program Oko jaguára v národním parku Tapanti. Úzkou spoluprací se strážci a SINAC se snažíme zlepšit sběr a analýzu dat týkajících se populace jaguárů (nejen jich) a jejich stanovišť.

  SPOLUPRÁCE S nevládními organizacemi

  Justice for Nature a Bosque para los Niños aktivně usiluje o rozšíření spolupráce s dalšími organizacemi. Vyzývá sousední rezervace, aby spojily své síly v jednotném přístupu k ochraně přírody.

  Cílem této spolupráce je integrovat monitorovací programy s využitím kamerových pastí ke shromažďování důležitých údajů o místní fauně a flóře. Díky sdílení znalostí a informací mohou všechny zúčastněné subjekty těžit ze společných poznatků a strategií pro účinnou ochranu přírody.

  Takové iniciativy spolupráce již probíhají v rezervacích El Copal a La Marta, což ukazuje potenciál úspěšných partnerství.

  Justice for Nature a Bosque para los Niños se snaží vytvořit síť vzájemně propojených rezervací, které spolupracují na ochraně a zachování biologické rozmanitosti v regionu.

  DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY

  Mezinárodní dobrovolnické programy hrají zásadní roli při podpoře poslání jednotlivých projektů Justice for Nature.

  Po absolvování školení se dobrovolníci aktivně zapojují do různých projektových aktivit zaměřených na ochranu a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji.

  To zahrnuje zapojení do sledování divoké zvěře pomocí fotopastí, hlídkování, účast na zalesňovacích projektech, vzdělávacích programech pro osvětu v oblasti životního prostředí a pomoc při údržbě přírodních a ekoturistických stezek nebo kempů v rezervaci.

  Zapojením dobrovolníků do těchto různorodých úkolů projekt podporuje smysl pro globální spolupráci a umožňuje jednotlivcům smysluplně přispívat k úsilí o ochranu přírody a zároveň získávat cenné zkušenosti a dovednosti.

  STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM

  a zapoj se do dalších aktivit na poli ochrany divoké přírody

  Zjistěte více

  UDĚLEJ DALŠÍ KROK